Home Polityka prywatności

Polityka prywatności

Spis treści

Informacje wstępne Asbud Administrator Danych Asbud jako podmiot przetwarzający Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania Czy podanie danych jest obowiązkowe? Odbiorcy danych Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych Przekazywanie danych do państw trzecich Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany Polityka Plików cookies Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane Do czego plików cookies są wykorzystywane Jakich plików cookies używa Asbud W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies? Jakich plików? Korzystanie z Google Ads Korzystanie z Asbot Korzystanie z CallPage Korzystanie z Revhunter

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Asbud Management sp. z o.o. zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Asbud Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Asbud Management sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6B lok. B10 (dalej: Administrator, ADO lub Asbud).

Asbud to firma deweloperska, specjalizująca się w realizacji projektów mieszkaniowych i biurowych, która od 24 lat z powodzeniem prowadzi działalność na polskim rynku nieruchomości. Portfolio firmy składa się z ponad 4 tys. lokali oraz około 50 tys. m2 powierzchni komercyjnej.

Asbud jako podmiot przetwarzający

Asbud w określonych sytuacjach może działać również jako podmiot przetwarzający działający w imieniu i na rzecz spółki celowej z grupy kapitałowej, która sprzedaje nieruchomości lub je wynajmuje.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres wskazany powyżej) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@asbud.com

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane. Mogą to być dane m.in.:

 • klientów lub ich pracowników i współpracowników,
 • potencjalnych klientów,
 • kontrahentów/ dostawców lub ich pracowników i współpracowników,
 • własnych pracowników lub współpracowników.
Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Prowadzenie działań marketingowych, w tym handlowych wobec potencjalnych klientów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub głosowej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji. Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach.
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem, w tym działania posprzedażowe art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób współpracujących z Administratorem w imieniu klienta lub będących reprezentantem klienta będącego osobą prawną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane klientów w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową lub niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków wymagających przetwarzania danych.
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem Administratora Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez Administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych.
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych. W zależności od roszczeń ten termin może być inny. W przypadku wszczętego postępowania sądowego dane będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia się postępowania sądowego, a następnie ewentualnego postępowania egzekucyjnego.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.
Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami W przypadku pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO W przypadku współpracowników: art. 6 ust. 1 lit b i f RODO.Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku przechowywane są przez 10 lat.W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony.W przypadku umów cywilnoprawnych dane przetwarzane są w przedmiotowym celu do czasu obowiązywania umowy.
Prowadzenie rekrutacji W przypadku kandydatów na pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO W przypadku kandydatów na współpracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO Dane w tym celu będą przetwarza do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do roku czasu.
Przetwarzanie danych w ramach profilu Asbud Group na portalu społecznościowym Facebook i LinkedIn art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i zgodnie z regulaminem poszczególnych portali.
Prowadzenie korespondencji Co do zasady art. 6 ust. 1 lit f RODO Podstawa prawna i okres przechowywania danych uzależniona jest od przedmiotu prowadzonej korespondencji.
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania.
Monitoring wizyjny w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Nagrania obrazu są przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Przetwarzanie plików cookies w celu m.in. dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkownika art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może jedynie nastąpić przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. W przypadkach wynikających z przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe.

Odbiorcy danych

Dane osobowe w związku z profilem działalności Asbud w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj.:

 • dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne,
 • Urzędowi Skarbowemu,
 • policji lub prokuraturze,
 • bankom,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie,
 • pomiotom świadczącym usługi prawne, audytowe,
 • podmiotom z Grupy Asbud,
 • agencjom marketingowym,
 • w przypadku danych pracowników lub współpracowników dane mogą być ujawnione klientom i kontrahentom,
 • w przypadku kandydatów do pracy – również internetowym portalom rekrutacyjnym.
 • podmiotom zapewniającym systemy informatyczne, w tym wsparcie techniczne w obsłudze systemów informatycznych służących do automatyzowania działań marketingowych, w tym profilowania.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda zawsze może być wycofana. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Asbud może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. bez udziału człowieka.  Administrator może wykorzystywać dane do zautomatyzowanego profilowania.

Polityka Plików cookies

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (urządzenie końcowe) podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Asbud.

Na podstawie plików cookies mogą być identyfikowane osoby, w związku z czym podstawą prawną przetwarzania takich danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego plików cookies są wykorzystywane

Asbud stosuje pliki cookies, aby:

 • dostosowywać́ treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować́ korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • zbierać́ dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają̨, co pozwala ulepszać́ jej strukturę̨, nawigację oraz zawartość́;
 • wyświetlać́ informacje w taki sposób, by uniknąć́ wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować́ treści w sposób uwzgledniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać́ do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do Asbud;
 • wspierać́ Użytkowników i zagwarantować́ im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość́ szybkiego kontaktu za pomocą̨ funkcji m.in. live chat.

Jakich plików cookies używa Asbud

Stosowane są następujące rodzaje plików:

 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia;
 • sesyjne – pliki cookie pozwalające zapamiętać́ dokonane wybory. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień́ i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samym, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach – co jest zgodne z Prawem telekomunikacyjnym. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Więcej informacji dotyczących zarządzania plikami cookies w Twojej przeglądarce udzieli Ci dostawca oprogramowania. Poniżej linki do najczęściej wybieranych przeglądarek internetowych: Internet Explorer Edge Chrome Safari Firefox Opera

Urządzenia mobilne: Android przeglądarka Chrome Safari

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w serwisach.

Jakich plików?

Nazwa cookies Operator Typ Czas trwania Rodzaj pliku cookies
_ga asbud.com HTTP 2 lata statystyczny
_gat asbud.com HTTP 1 dzień statystyczny
_gid asbud.com HTTP 1 dzień statystyczny
pll_language asbud.com HTTP 1 rok Umożlwiający prawidłowe działania narzędzia na stronie internetowej
_gcl_au asbud.com HTTP 3 miesiące marketingowy
ulubione asbud.com HTTP 10 lat Umożlwiający prawidłowe działania narzędzia na stronie internetowej
cookie_notice_accepted asbud.com HTTP 1 miesiąc Preferencje dotyczące plików cookie
ads/ga-audiences google.com pixel sesja marketingowy
0747af181e2ff65b5df958a37d90f12de86d213c api.callpage.io HTTP 1 dzień Umożlwiający prawidłowe działania narzędzia na stronie internetowej (callpage)
0ab10aa4af0589c215739cd3c589189514c7f23d api.callpage.io HTTP 1 dzień Umożlwiający prawidłowe działania narzędzia na stronie internetowej (callpage)
2317e635d574146d9ed54e54f64f1834eada7634 api.callpage.io HTTP 1 dzień Umożlwiający prawidłowe działania narzędzia na stronie internetowej (callpage)
2aa727e9f76ccfa392ecda19a9d41bfcc4754ad4 api.callpage.io HTTP 1 dzień Umożlwiający prawidłowe działania narzędzia na stronie internetowej (callpage)
callpageCookieTest asbud.com HTTP sesja Umożlwiający prawidłowe działania narzędzia na stronie internetowej
cp.lead.phoneNumber asbud.com HTTP sesja Umożlwiający prawidłowe działania narzędzia na stronie internetowej
cp_lastTriggerId asbud.com HTML stały Umożliwiający prawidłowe działanie strony
cp_metrics asbud.com HTML stały Umożliwiający prawidłowe działanie strony
cp_resolvedTriggers asbud.com HTML stały Umożliwiający prawidłowe działanie strony
cp_score asbud.com HTML stały Umożliwiający prawidłowe działanie strony
cp_session_id asbud.com HTML stały Umożliwiający prawidłowe działanie strony
cp_wasWidgetShown asbud.com HTML stały Umożliwiający prawidłowe działanie strony
cp_widget_geo_response asbud.com HTML stały Umożliwiający prawidłowe działanie strony
cp_widget_session asbud.com HTML stały Umożliwiający prawidłowe działanie strony

Korzystanie z Google Ads

Nasza strona internetowa korzysta z Google Ads. Korzystamy z narzędzi Google, aby za pomocą mediów reklamowych zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych.

Funkcja remarketingu pozwala na prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google. W tym celu, interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej jest analizowana, np. które oferty zainteresowały użytkownika, aby móc wyświetlić reklamy adresowane do użytkowników np. na naszej stronie internetowej.

Nasza strona korzysta również z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś́ do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, plik cookie zostanie ustawiony na Twoim komputerze. Przedmiotowe pliki cookie tracą̨ ważność́ po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę̨. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą̨ do generowania statystyk przekierowań́ dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują̨ taką funkcjonalność́. Nie otrzymują̨ oni informacji, które identyfikują̨ użytkowników.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google kliknij tutaj.

Korzystanie z Asbot

Chatbot i voicebot to interaktywne oprogramowanie ukryte w komunikatorze lub na stronie internetowej, które wspiera obszar szeroko rozumianej komunikacji z klientem. Wykonuje najbardziej powtarzalne i żmudne zadania. Pomaga usprawniać sprzedaż, odpowiada na najczęściej zadawane pytania, czy wspiera kreowanie wizerunku marki. Więcej informacji tutaj.

Korzystanie z CallPage

Nasza strona korzysta z rozwiązań CallPage. CallPage wyświetla odwiedzającym popupy umożlwiające pozostawienie przez odwiedzających stronę danych kontaktowych, które wykorzystywane są w celach marketingowych, w tym handlowych. Więcej informacji tutaj.

Korzystanie z Revhunter

Revhunter jest narzędziem, które umożliwia tworzenie ofert i rekomendacji produktów, które będą dopasowane do Twoich zainteresowań i aktywności w sieci. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Twoich indywidualnych potrzeb oraz w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej oferty, dopasowanej do Twoich preferencji oraz niewyświetlania i nie wysyłania reklam, którymi nie jesteś zainteresowany wykorzystywane są informacje zapisane za pomocą plików cookies na Twoich urządzeniach końcowych (takich jak laptop czy telefon komórkowy). Pliki cookies możesz kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, jak zostało to opisane powyżej.

Usługi remarketingu e-mail polega na wysyłaniu do użytkowników strony Administratora reklam w formie wiadomości e-mail, które dopasowane są do działań i zachowania użytkownika na stronie. Usługa retargetingu wykonywana jest za pośrednictwem narzędzia Revhunter, które należy do INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35a (NIP: 6423128785).

Podmiotem, który wysyła do Ciebie wiadomości e-mail i jednocześnie administrator Twoich danych osobowych jest partner INIS sp. z o.o., którego tożsamość wskazana jest w stopce wiadomości e-mail, którą otrzymałeś. Więcej informacji tutaj.

Zapytaj o ofertę

Jesteś zainteresowany zakupem mieszkania w naszych inwestycjach? Wypełnij formularz kontaktowy. Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin i przedstawią ofertę dopasowaną do Ciebie.

  Administratorem danych jest Asbud Management sp. z o.o. Zgody na kontakt mogą być w każdym czasie wycofane. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celach handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Więcej informacji o celach przetwarzania, w tym przysługujących Ci prawach dostępne jest w Polityce prywatności.
  Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.